Záhradný domček, chata, altánok a sauna. Aké sú stavebné obmedzenia?

legislatíva k záhradnému domčeku

Premýšľate nad tým, že by ste si na vašu záhradu zaobstarali záhradný domček, chatu, altánok či saunu? Čo je však potrebné dodržať a aký je proces ohlásenia bez potreby stavebného povolenia? V tomto článku vám prinesieme legislatívne obmedzenia pri stavbe záhradného domčeka, chaty altánku či sauny.

Záhradný domček, chata, altánok – o aký typ stavby ide?

Záhradný domček, záhradná chatka či altánok sú špecifikované v kategórii drobné stavby. Vo väčšine prípadov totiž slúžia ako sekundárna stavba. Využívané sú na skladovanie či rekreáciu a oddych. Takéto drobné stavby môžu taktiež plniť funkciu doplnkových stavieb pre hlavné stavby, napríklad pre stavbu na bývanie či stavbu občianskeho vybavenia.

V takomto prípade, ak hovoríme o drobných stavbách, stavebné povolenie nepotrebujete. No v stavebnom konaní platí nepísané pravidlo, podľa ktorého by ste mali stavbu aspoň ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásením stavebnej činnosti obecnému úradu sa v budúcnosti môžete vyhnúť komplikáciám. Môže nastať situácia, kedy dôjde k výkonu stavebného dozoru na predmetnej stavbe a stavebný úrad z vykonaného dokazovania môže zistiť, že stavba predsa len mala podliehať ohlasovacej povinnosti. V tomto prípade sa ako stavebník dopustíte priestupku (§105 ods. 1 písm.a) StZ), za ktorý vám hrozí sankcia až do výšky 10 000 slovenských korún. Slovenské koruny v tomto prípade nie sú uvedené omylom. Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. totiž stále operuje s predošlou menou.  

Kedy a ako ohlásiť osadenie záhradného domčeka?

Ohlásiť osadenie záhradného domčeka ste povinný realizovať ešte pred začatím samotnej stavebnej práce. Ohlásenie musí byť realizované písomnou formou a adresované stavebnému úradu obecného úradu obce, v ktorej území je vaša záhrada situovaná. Ohlásenie realizujete prostredníctvom tlačiva, tzv. Ohlásenie o zámere k vydaniu územného súhlasu, ktoré dostanete na stavebnom úrade. Ohlásenie je v prípade záhradného domčeka, chatky či altánku postačujúce, pretože ide o drobnú prízemnú stavbu, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 metrov štvorcových a výšku 5 metrov. Pokiaľ sú tieto rozmery presiahnuté alebo sa jedná o zateplenie takejto stavby, budete musieť požiadať o stavebné povolenie. V prípade zateplenia navyše môže byť vyžadovaný aj projekt požiadnej ochrany a statický posudok.

lehátka pred záhradným domčekom

K ohláseniu je potrebné priložiť:

  • list vlastníctva,
  • jednoduchý technický opis,
  • jednoduchý situačný výkres aj so zakreslením odstupových vzdialeností,
  • súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti na uskutočnenie drobnej stavby,
  • súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností (v prípade, že budú výstavbou dotknuté),
  • vyhlásenie stavebného dozoru, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby realizovanej svojpomocou.

Čo sa týka vlastníkov susedných nehnuteľností, vaša stavba by mala byť od spoločnej hranice so susedným pozemkom najmenej 2 metre. Ak táto vzdialenosť nebude dodržaná, bude potrebný minimálne súhlas suseda.  

K ohláseniu môžete pripojiť aj fotokópie iných dokumentov a listín, ktorými by ste po kúpe záhradného domčeka mohli disponovať a mohli by byť pre stavebný úrad smerodajné. Ide napríklad o montážny manuál od domčeka, ekologické certifikáty či iné dokumenty, ktoré ste po kúpe záhradného domčeka, chatky či altánku nadobudli.

Kedy môžem začať s osadením záhradného domčeka?

Za deň ohlásenia sa v rámci zachovania občianskej procesnej lehoty považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštu. S prácami súvisiacimi s osadením záhradného domčeka, chaty, altánku či sauny môžete začať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu prác nemá námietky. K písomnému oznámeniu by mal stavebný úrad pripojiť aj overený jednoduchý situačný výkres. Stavebný úrad môže taktiež po preskúmaní podaného oznámenia nariadiť, že osadenie záhradného domčeka, chatky, prípadne altánku alebo sauny možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K takejto situácii môže dôjsť v prípade, že stavba bude presahovať 25 metrov štvorcových zastavanej plochy a/alebo 3 metre hĺbky.

drevený záhradný domček

Stavebný úrad si môže vyžiadať aj stanovisko Obvodného úradu, odboru životného prostredia, ktorý zhodnotí, či daná stavba na danom mieste nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Ak by ste si aj napriek článku neboli istí ako postupovať, tak sa obráťte na odborníkov, prípadne na najbližšom Stavebnom úrade. Legislatíva v tomto článku čerpala z dostupných zdrojov na internete a zo Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Poznámka na záver: zo skúsenosti však vieme, že stavebný zákon nie je pre úradníkov vždy smerodatný. Stretávame sa so situáciami, kedy sa pri žiadosti o stavbu pri rovnakých chatkách postupuje rozdielne a niekde postačuje ohlasovacia povinnosť, inde zas vyžadujú stavebné povolenie. Tento fakt môže byť sposobený tým, že tento stavebný zákon má už niekoľko desaťročí len obmeňovanú podobu niekoľkými desiatkami noviel a každý úradník si ho môže vyložiť po svojom.

doprava zdarma

zdarma SR

doprava zdarma

3 ročná záruka

doprava zdarma

Impregnát zdarma